buddy’s voor vluchtelingen

Situatieschets 

In Halle wonen een aantal vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief (LOI- zie definitielijst), dit is een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers en vluchtelingen georganiseerd door het OCMW en gefinancierd door de federale overheid (Fedasil). In Halle is er in totaal momenteel plaats voor 30 personen in het LOI. Het gaat bijna uitsluitend om gezinnen met kinderen. 

De meeste personen die bij ons in het LOI verblijven zijn erkend politiek vluchteling of kregen de status subsidiaire bescherming (zie definitielijst). Een aantal andere personen zijn aangekomen via hervestiging (zie definitielijst) en zijn ook erkend politiek vluchtelingen. Een aantal anderen is asielzoeker en wacht op een beslissing over zijn/haar asielaanvraag. 

De bewoners worden begeleid door maatschappelijk assistenten o.a. voor hun administratie, financiële hulp en medische zorg. Die laatsten werken samen met ‘toeleiders’ van vzw PiN, ervaringsdeskundigen die de contacttaal van de vluchtelingen spreken. Zij helpen vertalen en maken de bewoners wegwijs in de gemeente (meegaan naar het gemeentehuis, de eerste maal naar de dokter,…). 

Daarnaast wonen er een 80-tal personen in Halle die erkend zijn als politiek vluchteling of subsidiair beschermde en die hier een woning hebben gevonden. Dit zijn vluchtelingen die uit het LOI komen of zich vanuit een andere gemeente in Halle hebben gevestigd. Een groot aantal van hen geniet financiële ondersteuning van het OCMW in de vorm van een leefloon en wordt begeleid bij de integratie in de maatschappij en het zoeken naar een plaats op de arbeidsmarkt. 

Vluchtelingen die aankomen in het LOI of zich vestigen in Halle, kennen vaak nog niemand in de regio. Vluchtelingen in deze overgangsfase hebben vaak net veel nood aan contact met burgers van hier om zich vlot te integreren. Als buddy kan je ze helpen een sociaal netwerk te weven, noodzakelijk om je ergens thuis te voelen. 

Wat kan je doen als buddy? 


* Helpen uitbouwen van een sociaal netwerk: samen een koffie gaan drinken; eens langsgaan thuis voor een babbel, naar de kringwinkel of Sociale Kruidenier (Ommekaar)… 

* Toeleiden naar vrijetijdsbesteding: meegaan naar activiteiten in de buurt, eerste maal meegaan naar een sportclub, de bib, het buurthuis,… 

* Samen Nederlands oefenen of schoolwerk bekijken
 

* Helpen zoeken naar een woning: samen met vluchtelingen websites bekijken, 

eigenaars opbellen, meegaan op huisbezoek,…
 

* Helpen verhuizen indien een nieuwe woonst is gevonden in de regio en/of meegaan naar de kringloopwinkel
 

* Andere praktische zaken: helpen met administratie, meegaan naar het gemeentehuis, samen naar de supermarkt, … 


Een buddy is vrij dit zelf in te vullen naargelang zijn of haar interesses en de 

noden bij de vluchtelingen. Het vrijwilligerswerk moet een verrijking voor jezelf betekenen, geen last. De maatschappelijk werkers zijn er om je met raad en daad bij te staan.

Vergoedingen en verzekering 


Wij raden aan om als buddy vrijwilliger te worden van het OCMW. De verzekering van het OCMW waarborgt je burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele lichamelijke schade die je opliep tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk. 


Verplaatsingskosten gemaakt tijdens het vrijwilligerswerk worden eveneens vergoed (let op: niet de verplaatsingen van thuis naar het vrijwilligerswerk) 


Enkele tips 

* Houd voldoende afstand: veel vluchtelingen zijn sterke mensen maar zitten in een kwetsbare positie. Ze zullen heel dankbaar zijn voor de hulp die je biedt. Bewaak steeds je grenzen en stimuleer de veerkracht van de vluchtelingen zelf. 

* Spreek duidelijk af met ons: Geef duidelijk aan waarvoor je je wilt engageren en hoeveel tijd je per week of maand hiervoor wil vrijmaken. Gaat een vraag te ver voor jou, durf dit dan ook te zeggen en zoek samen naar een andere oplossing. Het is niet de bedoeling dat je de rol van een hulpverlener opneemt. Als je met vragen zit of er zijn problemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
 

* Organiseer de communicatie: spreek met de vluchtelingen af hoe jullie een nieuwe afspraak maken. Via telefoon WhatsApp, email,.. ; Spreek af hoe jullie elkaar verwittigen als een afspraak niet kan doorgaan.
 

* Maak afspraken over eventuele onkosten: tijdens jullie ontmoetingen: betalen jullie elk je eigen drankje op café?, als jullie naar een betalende activiteit gaan, bespreek je best de betalingen vooraf, voor vrijetijd-activiteiten kan het OCMW tussenkomen onder bepaalde voorwaarden.
 

* Vraag ons om feedback: je staat er niet alleen voor, wij zijn er om je zo goed mogelijk te helpen dus aarzel niet om ons te contacteren.

Enkele activiteiten die je samen kan doen 

Algemeen
 Kalender van Halle

Rommelmarkt
Elke derde zondag van de maand is er in het historisch centrum van Halle rommelmarkt tussen 9u en 13u.

Voddenmarkt
Elke donderdag voormiddag in de Basiliekstraat

Nederlands oefenen op een plezante manier
* Samen sporten (zwembad, fietsen, lopen, …)
* Gezelschapspelletjes spelen (tip: In het taalpunt van de bibliotheek vind je veel)
* gezelschapspelletjes om Nederlands te oefenen
* Op bezoek gaan thuis
* Meegaan naar Café Combine in Halle; elke dinsdagavond
* Samen naar de Kringloopwinkel of een rommelmarkt

Voor families en kinderen

 * ‘de grote kleine ontdekker’ : overzicht activiteiten voor kinderen en jongeren in Halle
* Babbelbox en Babbelspelen : activiteiten op woensdag en zaterdag voor anderstalige kinderen tussen 5 en 9 jaar.
* Habbekrats: ontmoetingsruimte voor Halse jongeren

Helpen zoeken naar een woning 
* Als buddy kan je meegaan naar de woonclub om samen op internet een woning te zoeken. (op maandag van 14u—16u) 
* Je kan samen naar de bibliotheek gaan en gebruik maken van de pc’s. 
* Je kan eigenaars bellen en inlichtingen vragen 
* Meegaan tijdens het bezoeken van een appartement of huis

Terminologie

De termen vluchteling, asielzoeker &migrant worden vaak door elkaar gebruikt. Hieronder de juiste officiële definitie voor de verschillende termen.

Vluchteling

Created with Sketch.

Iemand die politiek asiel heeft gekregen omdat hij gevaar loopt in zijn land vanwege oorlog of vervolging vanwege ras, geloof, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep (bijv. alleenstaande vrouwen in bepaalde landen) en geen bescherming kunnen genieten in eigen land. = Erkend politiek vluchteling

Asielzoeker 

Created with Sketch.

Iemand die een verzoek tot bescherming heeft ingediend en nog geen beslissing ontving. Tijdens deze periode heeft de persoon recht op opvang. 

Migrant

Created with Sketch.

Personen die hun woonplaats hebben verlaten om elders te gaan wonen of werken. De redenen van vertrek variëren en hun migratie kan vrijwillig of gedwongen zijn. 

Hervestiging 

Created with Sketch.

Hervestiging is een procedure waarbij vluchtelingen worden geselecteerd en overgebracht van een land waar zij bescherming zochten (vb. Syrische vluchtelingen in Libanon) naar een derde land (vb. België), dat vooraf heeft ingestemd om hen een verblijfsrecht te geven. Personen die hier aankomen via hervestiging, worden eerst opgevangen in een LOI. 

LOI

Created with Sketch.

Lokaal Opvang Initiatief - kleinschalig opvang initiatief voor asielzoekers en vluchtelingen. Dit zijn individuele opvangplaatsen. Asielzoekers die erkend worden of een hoge kans hebben om erkend te worden, verhuizen van collectieve opvangplaatsen (opvangcentra-asielcentra) naar een LOI

Subsidiair 
beschermde

Created with Sketch.

Subsidiaire bescherming wordt toegekend aan mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus of voor een verblijf op grond van medische redenen, en die aantonen een reëel risico te lopen op ernstige schade (geweld, doodstraf, foltering) in geval van terugkeer naar hun land van herkomst.